Tộc Bùi

Địa điểm: Đầu xóm Bùi (Xóm 7). Khánh thành năm 1996 Tộc trưởng đương thời: Bùi viết Tuất Các tộc trưởng trước: …Bùi Viết Màu, Bùi Viết Mão,Bùi Viết Tiển-Bùi Viết Ngỗi-Bùi Viết Giác. Việc Tiếu: năm Thìn Chạp mã: Ngày 11-12 tháng...