Họ Đặng

Địa điểm: Trên đường Ngang, giữa xóm Đề và xóm Nguyễn (Xóm 9). Khánh thành năm 1997. Tộc trưởng:Đặng Hữu Chái. Các Tộc trưởng trước: Đặng Hữu Dị -Đặng Hữu Tuyến- Đặng Hữu Tam-Đặng Hữu Cán-Đặng Hữu Sử-Đặng Hữu Phức-Đặng...
JUNPUBLISHED

Tộc Đặng

SUNPMUTCE_NOVEMBER+0000RNOVEMBER_SHORTPMUTC_0C2
Đang cập nhập