Tộc Hoàng

Địa điểm: Xóm 10. Khánh thành năm 1995(?) Việc Tiếu : không Tộc trưởng: Hoàng Tùng. Các Tộc trưởng trước:Hoàng Diệp, Hoàng Ngọc Liễng-Hoàng Ngọc Hồ-Hoàng Ngọc Lững-Hoàng Ngọc Sang. Chạp mã: Ngày 8-9 tháng 9 Âm lịch