Tộc Lê

Địa điểm:  Trên đường ngang, đầu xóm Khe phụ. Khánh thành năm 1993. Tộc trưởng: Lê Điệt Các Tộc trưởng trước: Lê Mới, Lê Cảnh Giác-Lê Cảnh Lép-Lê Cảnh Kìm-Lê cảnh Cớ-Lê Cảnh Tụng. Việc Tiếu: năm Mùi Chạp mã: 9-10 tháng 9 Trước...