Tộc Nguyễn Ngược

Địa điểm:  Trên đường Ngang, đầu xóm Nguyễn (Xóm 10). Khánh thành năm 1979. Tộc trưởng: Nguyễn Thanh Hiến Các Tộc trưởng trước: …Nguyễn Thanh Chước, Nguyễn Thanh Phúc-Nguyễn Thanh Gẫm Việc Tiếu: năm Tý. Chạp mã : ngày 3-4 tháng...