Tộc Nguyễn Văn

Địa điểm: Trên đường Cái Quan, xóm Đập. Khánh thành năm 1993.  Quyền Tộc trưởng: Nguyễn Xuân Thanh (Trai) Các Tộc trưởng trước: Nguyễn Cháu, Nguyễn  Biên, Nguyễn văn Mượn- Nguyễn Văn Ngỗng-Nguyễn Văn Hoài-Nguyễn Văn Huấn-Nguyễn...