Tộc Nguyễn Xuôi

Địa điểm: Trên đường Ngang, Xuôi xóm Nguyễn (Xóm 11). Khánh thành năm 1997 Tộc trưởng đương nhiệm: Nguyễn Thanh Kỉnh. (Do Tộc trưởng ở xa, Nguyễn Thanh Lạc thay mặt) Các Tộc trưởng trước: Nguyễn Thanh Túc, Nguyễn Thanh Cần, Nguyễn Thanh...