Tộc Phan Thại

Địa điểm: Đầu xóm Đề (Xóm 9), khánh thành tiền đàn năm 2002 Quyền Tộc trưởng: Phan Ngọ Các Tộc trưởng trước: …Phan Thại, Phan Choai-Phan Thức-Phan Dinh-Phan trì-Phan Thừa-Phan Biên-Phan Loan-Phan Dung-Phan Chít-Phan Liên. Việc Tiếu: năm Tuất Chạp...