Tộc Trần Đình

SUNPMUTCE_NOVEMBER+0000RNOVEMBER_SHORTPMUTC_0C2
ĐỊA ĐIỂM: Xóm Cùng, xóm 32. Khánh thành năm 1976 Tộc trưởng đương nhiệm: Trần Đình Phùng Các Tộc trưởng trước:  Trần Đình Rớt-Trần Đình Bá- Trần Đình Liêu- Trần Đình Như… Chạp mã: ngày 2-3 tháng 11 âm Lịch