Lễ Túc Yết đồng hương Kế Môn tại Lâm Đồng

TUEAMUTCE_DECEMBER+0000RDECEMBER_SHORTAMUTC_0C2
Hôm nay,ngày 7/11/Quý Tỵ (9/12/2013) đồng hương làng Kế Môn tại lâm Đồng-Đà Lạt tổ chức lễ Túc yết và cúng cô hồn. Theo chương trình, buổi sáng hôm nay bà con đồng hương chạp mã, tuy nhiên để tranh thủ vụ mùa, đa phần bà con đã chạp...