Lễ Thu Tế Làng Kế Môn

THUPMUTCE_NOVEMBER+0000RNOVEMBER_SHORTPMUTC_0C2
Lễ Thu Tế năm 2011 - Tên : Lễ Thu tế làng Kế Môn - Loại lễ hội : Truyền thống - Thời gian tổ chức : 8/ÂL - Địa điểm tổ chức : Đình làng Kế Môn, huyện Phong Điền - Đối tượng được tưởng niệm : Các vị tổ tiên - Nội dung : Nghi...

Múa - Lộn Gươm

SATAMUTCE_NOVEMBER+0000RNOVEMBER_SHORTAMUTC_0C2
1. MÚA G ƯƠM      Còn gọi là múa Náp. Là một điệu múa dân gian gắn liền với các nghi lễ tang ma, lễ hội ở làng Kế Môn, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên  –  Huế, Việt Nam. Hiện nay không rõ múa Gươm ra đời...