THUPMUTCE_NOVEMBER+0000RNOVEMBER_SHORTPMUTC_0C2

le thu te 2011

Lễ Thu Tế năm 2011

- Tên

: Lễ Thu tế làng Kế Môn

- Loại lễ hội

: Truyền thống

- Thời gian tổ chức

: 8/ÂL

- Địa điểm tổ chức

: Đình làng Kế Môn, huyện Phong Điền

- Đối tượng được tưởng niệm

: Các vị tổ tiên

- Nội dung

: Nghi thức cổ truyền

System.String[]System.String[]