MONAMUTCE_DECEMBER+0000RDECEMBER_SHORTAMUTC_0C2

Địa điểm: Trên đường Ngang, giữa xóm Đề và xóm Nguyễn (Xóm 9).
Hình ảnh
Khánh thành năm 1997.
Hình ảnh
Tộc trưởng:Đặng Hữu Chái.

Các Tộc trưởng trước: Đặng Hữu Dị -Đặng Hữu Tuyến- Đặng Hữu Tam-Đặng Hữu Cán-Đặng Hữu Sử-Đặng Hữu Phức-Đặng Hữu Đồng-Đặng Hữu Hồi-Đặng Hữu Khi- Đặng Hữu Hưu-Đặng Hữu Hào-Đặng Hữu Thanh.

Việc Tiếu: năm Thân

Họ có 5 nhánh

Chạp mã: ngày 11/11
Hình ảnh
Hình ảnh
Lăng,Mộ Tổ

System.String[]System.String[]